Le SLEG est heureux de vous informer, que le 12 juillet 2018 à 14h30 à 
la Chambre des députés, les 60 députés ont voté unanimement pour le 
projet de loi 7245, et par conséquent pour un reclassement plus juste 
et plus équitable de notre carrière.

!!! Et ass esou wäit !!!

Iwert onse PdL7245 gëtt en Donneschden den 12ten Juli (ab 14H00) an der Chambre des Députés ofgestëmmt.

Et ass eng séance publique. De SLEG freet sech iwert all Member deen dobäi well sinn.

Chambre des Députés OdJ 12.07.2018

News Gehälter-Accord 

Link op RTL.lu

Den Avis vum Conseil d’état par rapport zum PdL7245 ass publique.

Avis Conseil d’état PdL7245

Et geet weider!

De PdL 7245 ass endlëch um ordre de jour vum Conseil d’Etat,

dëst den 12ten Juni 2018.

Och den avis vun der CHFEP (Chambre des fonctionnaires et employés publics)

par rapport zum PdL 7245 ass eraus.

Hei fënns du di zwee betreffend Dokumenter:

Ordre de jour vum Conseil d’état (Punkt 17, Nummer 52.701)

Avis vun der CHFEP

Ons Fuerderungen an Ziler

Reklassement vum aktive Sozialpedagog virum Akraafttrieden vun der Reform vum 1. Oktober 2015 :

  • Eng fair Upassung esouwuel vum Grad ewéi och vum Echelon vum aktive Sozialpedagog virum Akraafttrieden vun der Reform vum 1. Oktober 2015
  • Unerkennung vun den Déngschtjore vum aktive Sozialpedagog virum Akraafttrieden vun der Reform vum 1. Oktober 2015

Eliminéiere vun allen Ongerechtegkeete betreffend d’Gehälter vum Sozialpedagog respektiv vum Bachelor an sozial a pedagogesche Wëssenschaften (Gehälterkategorie A2, Ënnergrupp: Erzéiung a psycho – sozial)

Valorisatioun vun der Aarbecht an d’Verbesserung vun onsen Aarbechtskonditiounen

Schafe vun Austausch -an Diskussiounsgruppen mat den zoustännege Ministèren a Servicer

Rechter an Interesse vun onse Membere verteidegen

Ons Carrière bei der CGFP (Confédération Générale de la Fonction Publique) representéieren

Wéi kanns du ons ënnerstëtzen?

Maach deng Demande d'adhésion direkt beim SLEG
Informéier ons iwer deng perséinlech Situatioun
Ënnerstëtz ons Aktiounen

Comité

male-shadow-fill-circle-512

Mario MAIA

President

-avatar-people-person-profile-user-women-icon--icon-search-engine-23

Françoise ORIGER

Sekretärin

male-shadow-fill-circle-512

Pascal LUCAS

Tresorier

-avatar-people-person-profile-user-women-icon--icon-search-engine-23

Vanessa REINSCH

-avatar-people-person-profile-user-women-icon--icon-search-engine-23

Anne MULLER

-avatar-people-person-profile-user-women-icon--icon-search-engine-23

Danielle WEBER

male-shadow-fill-circle-512

Marc PLETSCH

Link

Cgfp

Kontakt

X