Eliminéiere vun allen Ongerechtegkeete betreffend de Beruff vum Sozialpedagog respektiv vum Bachelor an sozial a pedagogesche Wëssenschaften (Gehälterkategorie A2, Ënnergrupp: Erzéiung a psycho – sozial)

Valorisatioun vun der Aarbecht an d’Verbesserung vun onsen Aarbechtskonditiounen

Schafe vun Austausch -an Diskussiounsgruppen mat den zoustännege Ministèren a Servicer

Rechter an Interesse vun onse Membere verteidegen

Ons Carrière bei der CGFP (Confédération Générale de la Fonction Publique) representéieren

Wéi kanns du ons ënnerstëtzen?

Maach deng Demande d'adhésion direkt beim SLEG
Informéier ons iwer deng perséinlech Situatioun
Ënnerstëtz ons Aktiounen

Kommitee

male-shadow-fill-circle-512

Mario MAIA

President

-avatar-people-person-profile-user-women-icon--icon-search-engine-23

Françoise ORIGER

Sekretärin

male-shadow-fill-circle-512

Pascal LUCAS

Tresorier

-avatar-people-person-profile-user-women-icon--icon-search-engine-23

Danielle WEBER

Link

Cgfp

Kontakt

X