No laangen a zéien Verhandlungen, hunn déi 3 CGFP’s-Gewerkschaften mam Minister een Accord ënnerschriwwen.

Dësen Accord reegelt künfteg d’Aarbechtskonditiounen fir datt gesamt EPS-Personal aus dem Enseignement Fondamental, den Kompetenzzentren an dem Enseignement Secondaire.

 

Mir wëllen Iech dësen Accord gären, opgedeelt je no Aarbechtsplaz, Struktur a Funktioun, am Detail präsentéieren an invitéieren Iech heifir zesummen op eng gemeinsam Informatiounsversammlung.

Ons Memberen kréien an de nächsten Deeg eng Invitatioun per SLEG-Newsletter zougescheckt.

 

D’Organisatioun ënnerläit selbstverständlech dem Regime „Covid Check“, dofir denkt w.e.g. un äre Certificat.

 

Mat léiwe Gréiss,

är Kommiteeë vun der ALEE, dem SLEG an dem SPEBS

Eliminéiere vun allen Ongerechtegkeete betreffend de Beruff vum Sozialpedagog respektiv vum Bachelor an sozial a pedagogesche Wëssenschaften (Gehälterkategorie A2, Ënnergrupp: Erzéiung a psycho – sozial)

Valorisatioun vun der Aarbecht an d’Verbesserung vun onsen Aarbechtskonditiounen

Schafe vun Austausch -an Diskussiounsgruppen mat den zoustännege Ministèren a Servicer

Rechter an Interesse vun onse Membere verteidegen

Ons Carrière bei der CGFP (Confédération Générale de la Fonction Publique) representéieren

Wéi kanns du ons ënnerstëtzen?

Maach deng Demande d'adhésion direkt beim SLEG
Informéier ons iwer deng perséinlech Situatioun
Ënnerstëtz ons Aktiounen

Kommitee

male-shadow-fill-circle-512

Mario MAIA

President

-avatar-people-person-profile-user-women-icon--icon-search-engine-23

Françoise ORIGER

Sekretärin

male-shadow-fill-circle-512

Pascal LUCAS

Tresorier

Vizepresident

-avatar-people-person-profile-user-women-icon--icon-search-engine-23

Danielle WEBER

Sekretärin

Link

Cgfp

Kontakt

X